Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet - Nyírő Gyula Kórház

National Institute of Psychiatry and Addictions

www.nygy-opai.hu

Minnesota Modell Magyarországon

Közzétéve: 2017. máj. 13

Beszámoló a Minnesota terápiák első országos találkozójáról

A legelső Minnesota programot Magyarországon 25 éve indította útjára alkoholisták számára a szigetvári kórház. A Minnesota- rendszer az Anonim Alkoholisták 12 lépéses programjának szellemisége és gyakorlata alapján segít a függőségből felépülni vágyóknak. Az eltelt évek alatt időszakosan születtek, majd elhamvadtak ilyen jellegű programok. Napjainkban országosan 14 Minnesota típusú szervezet segíti a felépülést az addikciókból, különféle szervezeti és működési feltételekkel, eltérő finanszírozással és személyi feltételekkel, különböző intézményi keretek között (állami, egyházi, alapítványi, bejáró - bentlakó, egészségügyi, szociális, civil szférában működő stb.). Elérkezett tehát az ideje a kapcsolatfelvételnek, a saját berkeken túl kitekinteni kívánó törekvéseknek. Így történt, hogy Együttműködés munkacímmel, MMM „becenévvel” (Minnesota-Modell Magyarországon) egynapos találkozót szerveztünk Budapesten ezen intézmények részvételével.

A névadó, eredeti Minnesota modell, mely az 1950-es években Amerikában indult, kórházi körülmények között elsőként ötvözte az anonim önsegítő csoportok elméletét, gyakorlatát és a medicinális megközelítést. Akkor a program nem terjedt túl az alkoholisták körén, az adaptált módszer ma Magyarországon számos egyéb addikcióban nyújt segítséget. A modellt alkalmazó intézmények némelyike az alkoholisták családtagjait, szerencsejátékosokat, drogfüggőket, szex-és szerelemfüggőket, túlevőket, társ-és kapcsolati függőket, sőt, munkaalkoholistákat is fogad.

Egy rehabilitációs programot akkor nevezhetünk Minnesota rendszerűnek, ha eleget tesz a következő kritériumoknak: tevékenysége a 12 lépéses spirituális önsegítő csoportok felépülési programjának szellemiségén és gyakorlatán alapul; betegségmodell-koncepcióval dolgozik és kémiai szermentességet, viselkedési függőségtől való mentességet egyaránt céloz; a felépülést komplex pszicho-és szocioterápiás módszerek segítségével, csoportterápiás közegben mozdítja elő; a terápiát multiprofesszionális team folytatja a páciens/kliens aktív részvételével; a teamben alapvető szerepet kap a sajátélményű segítő (ún. tapasztalati szakértő); valamint a páciensek/kliensek rendszeresen részt vesznek a megfelelő anonim csoportok gyűlésein.

A találkozón a meghívott 14 intézményből 13 jelent meg. Pécsről, Debrecenből, Gyöngyösről, Leányvárról, Komlóról, Kovácsszénájáról, Nágocsról, Szigetvárról és Budapestről mintegy 95 fővel képviseltették magukat az intézmények.  A részvevők szakmák szerinti megoszlásról nagyon nehéz beszámolni.  Nagy színesség, sokféleség jellemzi e szakirányt, leginkább egy tarkavirágos rét képét idézve elénk. A teamekben addiktológiai konzultánsok, pedagógus, szociális munkás, vagy egyéb diplomások találhatóak, átfedéssel, mert sokan köztük egyben sajátélményű kollégaként szerepelnek pl. akár élelmiszeripari mérnök végzettséggel. Mellettük orvosok belgyógyász, és/vagy pszichiáter, addiktológus, rehabilitációs szakvizsgával; lelkész, gyógytornász, mentálhigiénés szakember, pszichológus, nővér dolgozik. A „sajátélményűség” ebben a körben szinte másod-diplomának számít, gazdagítva ezzel a személyiség érzékenységét, szaktudását, élettapasztalatát. Egyes intézmények vezetésében sajátélményű tapasztalati szakértők foglalnak helyet.

A találkozó formáját az AA találkozókkal analóg módon plenáris összejövetelek és „gyűlések” alkották. Pszichoterápiás nyelven fogalmazva ez nagycsoport-kiscsoport elrendezést jelentene, azzal a jelentős különbséggel, hogy itt a kommunikáció formája nem reflektáló és nem analizáló; helyette egyes szám első személyű, időhatáros énközlés; a csoport vezetése nem pszichodinamikai történésekre figyelő, hanem a keretekre (idő, a hozzászólás szabályai) centráló módon zajlik a spirituális csoportok jellegének megfelelően.  A résztvevők fáradásának bizonyos szintjét elérve ez a működésmód azonban fellazult és spontán érintkezési módra váltott, ám az előzmények sajátélmény szempontjából hasznosak voltak.

300fvhuA kezdő plenáris gyűlés a www.fuggovagyokmittegyek.hu weboldal bemutatásával indult. Az oldal az érdeklődők, segítséget keresők és a szakemberek számára egyaránt használható információs gyűjtőoldal, ahol a különböző függőségekben segítséget nyújtó Minnesotás szervezetekről, a programok jellemzőiről, a jelentkezés módjáról lehet tájékozódni. Az oldal tartalmai változtathatóak, a nyilvános részhez, illetve a csak szakemberek által látogatható részhez is föltölthetők szakanyagok.

Ezt követően a Minnesota stábok bemutatkozása zajlott. Néhol fényképekkel kísérve láthattuk a változást, így nem csak az egyén élettörténetében, hanem a fizikai környezet terén, az épületekben is követhető volt a felépülés.

Délután három teremben, témafelvezetéssel indított gyűlések zajlottak párhuzamosan, kiscsoportos keretek között. A témák között az alábbiak szerepeltek: mi a Minnesota Modell és mi nem az; együttműködés a fenntartóval, a stábon belül és a terápiák között; hogyan kezeljük a visszaeséseket, milyen esetekben kell megszakítani a terápiát éppen a felépülés érdekében; az elő -és utógondozás lehetőségei és szükségessége; sajátélményű segítők speciális szerepe, helye, erősségei és nehézségei; hit-spiritualitás-vallás viszonya és kérdései a terápiában.

A Minnesota programok kulcskérdése a programot biztosító stáb „állapota”. Pszichológiai-pszichoterápiás szempontból a Minnesota program akkor működtethető gördülékenyen, hitelesen és gyógyító hatással, ha a terápiát folytató stáb maga emberileg és szakmailag hiteles, a stábtagok rendszeresen és őszintén kommunikálnak egymással; a terápiás kereteket egyértelműen, ugyanakkor rugalmasan tartják; a stáb minden tagja kontrollált érzelmi bevonódásra képes, tud egyensúlyozni a határtartás és a személyesség között; ha a stáb befelé irányuló figyelmét kiegyenlíti a külső környezet iránti érdeklődés; azaz, a stáb, mint csoport integráltan működik. A program alapjában nem értéksemlegességet valló pszichoterápiás irányultságú, hanem értékfogalmakkal dolgozó, sőt, azokra nagymértékben építő terápia, a spirituális értékeket pedig egyenesen gyógyító tényezőnek tekinti. A pszichoterápiás, illetve spirituális csoportműködés közti oszcilláló üzemmód, a csoportfolyamatok tudatos követése és irányítása szép feladat és kihívás a pszichoterápiás elkötelezettséggel bíró teamek számára.

A találkozó célja egyfelől öndefiníció, másrészt egymás megismerése, együttműködés kialakítása, szakmák közti kommunikáció elősegítése és hagyományteremtés volt. Az önmeghatározás azért alapvető fontosságú, mert a fönt ismertetett specifikumok miatt a szakmai teamek önmagukban annyira heterogének, hogy összehangolt működésük, belső kommunikációjuk igen nagy figyelmet, szervezést és lélektani munkát igényel. A Minnesota rendszerű rehabilitációs terápia minimum kritériumait lehetne egyfajta szakmai protokoll-kezdeménynek tekinteni, csak az a kérdés, vajon mely szakmáról van szó? Léteznek irányelvek az egészségügyi ellátás, vagy a szociális ellátás terén, ismerjük a klinikai pszichológia, illetve a pszichoterápiás módszerek protokollját, a MM viszont deklaráltan multidiszciplináris eljárás. A találkozó során a közös nyelv kialakításának kezdeti lépéseit is megtettük szándékaink szerint.

Mint minden tartalmas konferencia, ez a találkozó is akkor tölti be szerepét, ha a résztvevőkben további kérdések támadnak. Ilyenek bőséggel adódtak: a többes szerepekből adódó feszültségek kezelésének kérdései (sajátélményű segítő, nővér beosztásban, tegeződjön-e a pácienssel és mikor ne); a stábtagok kompetenciája, önálló és kreatív program-kezdeményezéseinek tere és kontrollja; terminológia közegegyezés kialakítása (egyéni segítő-mentor-szponzor-kísérő; stáb vagy team, sajátélményű segítő vagy tapasztalati szakértő; „spirituális intelligencia” , vagy inkább fogékonyság, e kérdéskör kompetens képviselője vajon csak a lelkész lehet-e; a szermentessség – szerváltás jelenségei; a stábtagok „kötelező” sajátélménye a 12 lépéses csoportmunkában stb.)

A kérdések tovább gondolására reményeink szerint a következő évek vándorgyűlései adnak majd lehetőséget.

A Nyírő-OPAI Addiktológia Osztály Minnesota részlege házigazdaként a találkozó helyszínét biztosította, valamint összeállította, szervezte és levezette a találkozó programját. A rendezvény teljes anyagi támogatásáért és a honlap létrehozásáért, valamint annak reklámozásáért meleg köszönet illeti a - stílusosan fogalmazva - névtelenséget kérő szponzorunkat!

Budapest, 2017. május 13.


Tremkó Mariannvon760
Nyírő-OPAI Addiktológia Osztály Minnesota részleg oldala:

http://www.nygy-opai.hu/altalanos-informaciok/betegellatas/ambulanciak/194-minnesota-reszleg

 

 

 

Kórházi adatok

KSH szám
15846035-8610-312-01 Adószám
15846035-2-42
Számlaszám
 MÁK 10023002-00362746-00000000 
ÁHT-I:
391395
180 eeszt logov

Alapítvány


Kérjük, ha módjában áll, támogassa adója 1%-ával intézményünket!
Köszönjük!

Könyvajánló

MEGJELENT!
borit2

Dr. Petke Zsolt
Tremkó Mariann

Felépülés a
függőségből - szerencsejáték
és szerhasználat

muveszek f170

Dr. Németh Attila

Művészek
és pszichopatológia

kenyszerbetegseg170

Dr. Harsányi András,
Dr. Csigó Katalin,
Dr. Demeter Gyula:

Kényszerbetegség
Elmélet, kutatás,
terápia

Publikációs lista

Nyírő-OPAI
publikációs lista
pdf-png
A Nyírő-OPAI publikációs dokumentum letöltéséhez kattintson IDE, vagy a képre!

Nyírlevél

nyirlevel banner180Hírek, interjúk, beszámolók

Pályázat

szech2020
 
ujszech terv png
 
cikk edihosp jpghu horizontal cef logo

Jelentés 2020

Pszichiátriai gondozói és osztályos
jelentések – 2020
xls-2 128

Gyermek gondozói jelentés
Pszichiátriai gondozói jelentés
Pszichiátriai osztályos jelentés

A 2020. évi jelentések XLS formában tölthetőek le a kiválasztott jelentés szövegére kattintva.